Ebeco Connect lisensvilkår og -avtale

Ved å bruke programvaren bekrefter du at du har lest og forstått denne avtalen og aksepterer å følge vilkårene i den. Hvis du ikke samtykker, kan du ikke bruke programvaren og må avinstallere den fra alle enheter du eier eller har kontroll over.

1. Lisens

Lisensavtale for sluttbruker er inngått mellom Ebeco AB eller dets konsernselskap og deg som sluttbruker. Ved godkjenning av denne avtalen gir Ebeco deg en global lisens som er begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, royaltyfri og bare for personlige, ikke-kommersielle formål som gir deg rett til å installere og bruke programvaren som er lagret i din EB-Therm 500 med EB-Connect WiFi. Lisensen gis under forutsetning av at brukeren oppfyller vilkårene i denne avtalen. Denne avtalen regulerer ikke kjøpet av produktet.

2. Eiendomsrett

Lisensen og applikasjonen inneholder beskyttet informasjon som eies av Ebeco, og som er beskyttet av gjeldende immaterialrett. Foruten det som uttrykkelig tillates i denne avtalen, skal ikke informasjon som eies av Ebeco

  • a) kopieres eller reproduseres i noen form, eller
  • b) modifiseres, leies ut, leases, selges, distribueres eller utnyttes kommersielt.

Ebeco forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å oppheve, fjerne eller deaktivere brukerens tilgang uten forutgående melding. Navnet Ebeco, Ebeco-logoen, andre Ebeco-varemerker, Ebeco-logoer og annen Ebeco-grafikk er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Ebeco eller dets konsernselskaper. Brukeren gis ingen rett eller lisens til slike varemerker.

3. Samtykke til bruk av data

Ved å koble din EB-Therm 500 med EB-Connect WiFi trådløst til Internett samtykker du i at Ebeco kan samle inn, bruke, registrere og lagre informasjon om dine eiendomsnavn, rom-/enhetsnavn, driftstilfeller, temperaturverdier, IP-adresser, program- og maskinvareattributter, tilkoblingsfeil og brukerinteraksjon. Slik informasjon brukes av Ebeco til å forbedre fabrikkinnstillinger og programvarens ytelse.

4. Endringer i programvaren

Ebeco kan utvikle korrigeringer, feilrettinger, oppdateringer og andre modifikasjoner for å forbedre programvarens ytelse. Ved å koble EB-Therm 500 med EB-Connect WiFi til Internett godkjenner du at oppdateringer automatisk kan lastes ned og installeres på din EB-Therm 500 med EB-Connect WiFi uten forvarsel og uten at det kreves samtykke. Du er innforstått med at du kan måtte installere oppdateringer for å kunne bruke produktet for fjerntilgang.

5. Garantifraskrivelse

Lisensen leveres bare «i foreliggende stand» og «etter tilgjengelighet» for de tiltenkte formålene som er bestemt av Ebeco, og all bruk skjer for brukerens egen risiko. Programvaren og resultat og informasjon som fremstilles av den, kan ikke erstatte tekniske råd, men må verifiseres av brukeren. Den utgjør ikke et løfte og skal ikke oppfattes som nøyaktige data eller analyser. Ebeco fraskriver seg fra alle garantier og vilkår vedrørende programvaren, enten de er uttrykt, underforstått eller lovfestet, herunder blant annet vilkår for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, formålstjenlighet, nøyaktighet og ikke-inngrep i tredjepartsrettigheter. Ebeco garanterer ikke at programvaren oppfyller dine behov, eller at bruken av den er uavbrutt eller feilfri.

6. Tredjepartskomponenter

Programvaren kan inneholde visse programvarekomponenter fra tredjepart, herunder åpen kildekode og frie programvarekomponenter, som alle har sin egen opphavsrett og sine egne lisensvilkår. I den utstrekning en tredjepartslisens gir brukeren rettigheter til å bruke, kopiere eller modifisere den åpne kildekodekomponenten som er mer eller mindre dekkende enn de rettigheter som gis i denne avtalen, skal slike rettigheter ha forrang for de rettigheter og begrensninger som gis i denne avtalen bare for slike tredjepartskomponenter.

7. Ansvarsbegrensning

I den utstrekning det ikke forbys etter lov, skal Ebeco under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte, særlige eller indirekte skader eller følgeskader, herunder blant annet materielle skader, være erstatningspliktig på grunn av tap av besparelser, gevinster eller data som følge av bruk av applikasjonen.

8. Avslutning

Lisensen skal automatisk opphøre hvis brukeren bryter noen av vilkårene i denne avtalen. Ebeco kan si opp lisensen etter eget skjønn uten forutgående melding. Avtalen og lisensen er gjenstand for materiell rett i Sverige. Tvist som oppstår ut fra eller i forbindelse med denne avtalen, skal overlates til svenske domstolers enekompetanse.

Göteborg 191129