Garantisymboler

Vilkår tak, mark, frostsikringsprodukter

Ebeco AB gir 10 års produktgaranti for materialfeil på produkter og tilbehør levert av Ebeco, heretter kalt "produktene". Hvis det skulle oppstå materialfeil på produktene i garantitiden, forplikter Ebeco AB seg til å reparere eller eventuelt bytte produktene uten kostnad for kjøperen.

Ebeco AB gir 5 års produktgaranti for den medfølgende styringen.

Garantin gjelder kun under forutsetning av at installasjonen er utført av autorisert elektroinstallatør iht. gjeldende forskrifter og i samsvar med monteringsanvisning utstedt av Ebeco. Garantibeviset og testprotokollen skal være fullstendig utfylt og, sammen med materialspesifikasjon, signert av elektroinstallatøren som utførte installasjonen. Varmekabelanlegget skal også dokumenteres med bilde, skisse eller tegning som viser leggingen før tildekking.

Garantien gjelder ikke for installasjoner som er utført av uautorisert elektroinstallatør eller hvis en uautorisert elektroinstallatør har gjort endringer eller reparasjoner. Garantien gjelder heller ikke hvis feilen har oppstått som et resultat av bruk av uriktige materialer og konstruksjoner eller som et resultat av monteringsfeil. Garantien dekker heller ikke skader som skyldes skadeverk, brann, lynnedslag, vannskade eller skader som skyldes uaktsomhet, unormal bruk eller ulykker. 

Hvis det oppstår materialfeil som dekkes av garantien, skal Ebeco AB informeres om dette før tiltak iverksettes.

Hvis det kreves erstatning iht. garantien, skal garantibeviset, den tilhørende fakturaen og signert testprotokoll fremvises.